Algemene Voorwaarden Attractie Verhuur

Algemene Voorwaarden Attractie Verhuur

Algemene Voorwaarden Attractie Verhuur.
verhuurvoorwaarden
Huren bij Carpe Diem Events en Verhuur moet voor zowel huurder als verhuurder naar tevredenheid geschieden. Teneinde de recht en verplichtingen van beide partijen duidelijk te maken zijn meest belangrijker rechten en plichten onderstaande weergegeven. De complete verhuurvoorwaarden zijn zowel bij schriftelijk als telefonische aanvraag gratis te verkrijgen, ook kunt u deze ten kantore afhalen. De verhuurvoorwaarden zijn integraal, tenzij schriftelijk afgeweken, van toepassing op iedere huur c.q. verhuurovereenkomst tussen huurder en verhuurder

Reserveren
Het reserveren van materialen kan zowel telefonisch, schriftelijk als ten kantore geschieden van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Na reservering ontvangt U een bevestigingsformulier. Laatstgenoemde formulier dient, voorzien u handtekening, aan ons adres geretourneerd te worden binnen 8 dagen na verzending door verhuurder. De regels te zake betalingen zijn van toepassing alvorens een overeenkomst tot stand gekomen is.

Afhalen
Diegene die materialen afhaalt dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig paspoort of rijbewijs. In geval degene die afhaalt een ander is dan de persoon die huurt, dient de huurder een machtiging af te geven aan degene die de materialen afhaalt waarin de huurder te kennen geeft, dat alle kosten ter zake de huur voor rekening van risico van huurder zijn. Ondergetekende van de afhaal bon door huurder of de afhalen betekent, dat de huurder bekend is met de complete huurvoorwaarden en algemene gebruikershandleiding. Zonder ondertekening van de afhaal bon worden geen materialen afgegeven.

Transport
Wij bezorgen de gehuurde attracties bij u en halen ze na afloop ook weer bij u op. U bouwt de attracties samen met ons op en af. Wij bezorgen tot aan de eerste trede, dit wil zeggen dat wij geen trappen of iets dergelijks doen.

De transportkosten zijn eenmalig € 35,00 opstapkosten plus € 0,50 per gereden km. Houdt u er rekening mee dat de afstand 4 keer wordt afgelegd: zowel bij het brengen als het halen rijden wij op en neer.

Annulering
Huurder is gerechtigd deze huurovereenkomst te annuleren, na reservering van materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Bij annulering tot drie kalenderdagen voor het ingaan van de huurovereenkomst dient de huurder 50% van het totaal bedrag te betalen in het geval binnen drie kalender dagen wordt geannuleerd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd.

Huurprijs
Materialen kunnen vanaf 09.00 uur, op de dag waarop gehuurd, is worden afgehaald in het geval deze uiterlijk om 09.00 uur de daaropvolgende dag zijn teruggebracht geldt, dat gehuurd is voor een dag. Voor het weekend, dat loopt vanaf vrijdag 17.00 uur tot uiterlijk maandag 09.00 uur geld een verhoging van 50% op het dagtarief. Uitzondering op dit laatste tarief vorm de sporttak gerichte en ondersteunende materialen, voor deze materialen wordt in het weekend twee dag tarieven in rekening gebracht.

Eind overeenkomst
De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, in het geval huurder de materialen niet tijdig retourneert kan verhuur, wegens schadevergoeding, over de niet overeengekomen periode de huurprijs verdubbelen.

Betalingen
Alvorens de materialen aan huurder worden afgegeven dient de huurprijs integraal voldaan te zijn. betalingen kan geschieden a contant ten afhaalplaats van verhuurder of door storting op rekening NL24 ABNA 0564 51 6945 ter name van Carpe Diem Events en Verhuur bij de ABN-AMRO bank te Susteren., ook is mogelijk op bij ons op locatie te kunnen pinnen.

ophalen/ retourneren van materialen
Huurder draagt zelf zorg voor het transport der materialen, ook draagt huurder zorg voor het laden en lossen van de materialen.
Huurder draagt het risico voor beschadiging der materialen bij transport en laden en lossen.
In het geval huurder niet op afgesproken tijdstip de materialen afhaalt vervallen zijn rechten. Restitutie van de huurprijs zal nier plaats vinden in dat geval.
Bij te laat of niet op de vastgestelde tijden retourneren der materialen op de afgesproken dag betaald men een boete bedraag van euro 40,-.
Na retourenring der materialen ontvangt huurder een factuur

Materiaal
De huurder is volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Het materiaal dient in dezelfde staat ingeleverd te worden als waarin men het heeft ontvangen. Beschadigd en / of verloren geraakt materiaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed.
Het materiaal dient schoon ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze bedragen euro 50,00 per kussen.
Het materiaal mag niet aan derden worden uitgeleend.
Het materiaal is tijdens de huurperiode niet verzekerd. Geadviseerd word hiervoor zelf zorg te dragen.
Schade aan materialen door oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.
Door de uitgereikte materialen in gebruiken te nemen gaat huurder akkoord met de staat van onderhoud en kwaliteit. Schade(n) ontstaan door gebruik van deze materialen zijn niet op Carpe Diem Events en Verhuur verhaalbaar.

Aansprakelijkheid
Carpe Diem Events en Verhuur ervaart geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ontstane ongevallen e.d. welke kunnen voortvloeien uit het gebruik of vervoer van materialen. Carpe Diem Events en Verhuur is verder op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal of vermissing ten gevolge van huur van de materialen. Carpe Diem Events en Verhuur is niet aansprakelijk in het geval de gehuurde materialen niet aanwezig zijn buiten haar toedoen of nalaten

Meer informatie en contact
Ons team staat voor u klaar en vertelt u meer over stormbanen verhuur in Limburg. U kunt contact met ons opnemen door te bellen met een van onze medewerkers via nummer 06 - 53 818 747. U kunt ook een e-mail sturen naar info@carpediemverhuur.nl.

social media
Like ons op Social media en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws of actie's
Facebook of  Instagram